یك پژوهشگر مطرح كرد

فقر ۹۰ درصدی در مسكن مهر، طرح های مشابه در جهان به شهر ارواح تبدیل شدند

فقر ۹۰ درصدی در مسكن مهر، طرح های مشابه در جهان به شهر ارواح تبدیل شدند

ارتباط با مشتری: عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی اظهار داشت: نتایج پژوهش در بعضی سایت های مسكن مهر اطراف تهران نشان داده است حدود ۹۰ درصد ساكنان فقیر و خیلی فقیر هستند و نرخ بیكاری در این مناطق ۳۳ درصد است. او با بیان این كه نمونه هایی از پروژه های مشابه مسكن مهر در سطح جهان به شهر ارواح تبدیل گشته به ارائه راهكارهایی برای جلوگیری از این اتفاق در ایران پرداخت.


پس از اجرای مسكن مهر، نرخ مسكن ملكی از ۶۲ درصد به ۶۰ درصد كاهش یافت

نقی عسگری در گفت وگو با ایسنا نتایج اجمالی مطالعه ای با عنوان" ارزیابی پایداری اجتماعی توسعه اخیر مسكن در ایران - مسكن مهر استان البرز" را شرح داد. این عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی اظهار داشت: مسكن مهر در دستیابی به اهداف كلان خود موفق نبوده است. برای مثال مسكن مهر نتوانسته است نرخ مسكن ملكی را كه در كشور از دهه های گذشته در حال كاهش بوده است متوقف نماید. نرخ مسكن ملكی در سال ۱۳۹۰ معادل ۶۲.۷ درصد بوده كه در سال ۱۳۹۵ به ۶۰.۵ كاهش یافته است. یعنی مسكن مهر با عنایت به مقیاس آن و هزینه های قابل توجه، نتوانسته شرایطی در بازار مسكن فراهم آورد كه با ثابت نگه داشتن قیمت مسكن، خانوارهای جدید بتوانند مالك مسكن شوند.

او اضافه كرد: نمونه هایی از پروژه های مسكن در دنیا وجود دارند كه به رغم سرمایه گذاری های كلان عمومی و دولتی به جهت بی توجهی به بعضی از جنبه های اجتماعی سكونت، به شهر ارواح (Guest City) تبدیل و در نهایت رها شده اند و نمونه های بیشتری از پروژه های مسكن اجتماعی در كشورهای توسعه یافته وجود دارد كه به جهت تمركز گروه های خاص، فقرا و مجرمان و بی توجهی به برنامه ریزی اجتماعی این نواحی، با بدنام شدن Stigma))، ناگزیر از تخریب و بازسازی مجدد شده اند.باید از هدررفت ۵۶ هزار میلیارد تومان سرمایه مسكن مهر جلوگیری كرد

به گفته ی عسگری، سرمایه های كلانی صرف مسكن مهر شده است (فقط تخصیص ۴۱ هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانك مركزی و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان زمین دولتی) و لزوم دارد برای جلوگیری از هرز رفتن آنها و یا تبدیل شدن محله های مسكن مهر به معضلی برای شهرهای مادر، ضمن شناسایی مسائل و خصوصیات اجتماعی این شهرك ها، برنامه مدونی هم برای اصلاح تدریجی آنها اجرا كرد.

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی با اشاره به نتایج این تحقیق در دو حوزه مسكن مهر شهر جدید هشتگرد (درون شهر) شامل ایران خودرو، فاز ۴، بوستان، ارم، گلها و هم مسكن مهر ابریشم- ماهدشت (منفصل) شامل ماهدشت (البرز) و شهرك ابریشم اظهار داشت: نتایج كلی نشان داده است وضعیت هر دو محدوده در كل بسیار نامناسب (۱.۴۶ از ۵) است. نرخ اشتغال بسیار پایین (بیكاری ۳۳ درصد)، فقر گسترده (حدود ۹۰ درصد ساكنان فقیر یا بسیار فقیر)، تمركز افرادی كه در سالهای گذشته تجربه ورشكستگی داشته اند (هشتگرد ۳۳ درصد ساكنان، ماهدشت و ابریشم۴۵ درصد)، عدم توجه به نهادسازی، توجه بسیار محدود به تامین فضاهای كسب و كار (در شهرك ماهدشت) و نبود برنامه منسجم برای اشتغالزایی و تولید ارتباط بین ساخت و سازهای حمایت شده و تولید شغل برای ساكنان این محلات، زمینه را برای خوابگاهی كردن سكونتگاه های مسكن مهر و تمركز گروه های كم توان تر جامعه در این مناطق فراهم نموده است. در وضع موجود محل اشتغال حدود ۸۲ درصد ساكنان در فاصله بیش از ۵ كیلومتر و ۳۸ درصد از ایشان در فاصله بیش از ۵۰ كیلومتر از محل اسكان آنها است. با روند موجود چشم انداز روشنی برای توانمند شدن ایشان و پایدار كردن سكونت و فعالیت در این شهرك ها متصور نیست.متن كامل گفت وگوی ایسنا با نقی عسگری عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در مورد مسكن مهر را در ادامه بخوانید.مسكن مهر از چه طرح هایی در جهان الهام گرفت؟

نمونه هایی از پروژه های مسكن در دنیا وجود دارند كه به رغم سرمایه گذاری های كلان عمومی و دولتی به جهت بی توجهی به بعضی از جنبه های اجتماعی سكونت، به شهر ارواح (Guest City) تبدیل و در نهایت رها شده اند و نمونه های بیشتری از پروژه های مسكن اجتماعی در كشورهای توسعه یافته وجود دارد كه به جهت تمركز گروه های خاص، فقرا و مجرمان و بی توجهی به برنامه ریزی اجتماعی این نواحی، با بدنام شدن Stigma))، ناگزیر از تخریب و بازسازی مجدد شده اند.

سرمایه های كلانی صرف مسكن مهر شده (فقط تخصیص ۴۱ هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانك مركزی و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان زمین دولتی) و لزوم دارد برای جلوگیری از هرز رفتن آنها و یا تبدیل شدن محله های مسكن مهر به معضلی برای شهرهای مادر، ضمن شناسایی مسائل و خصوصیات اجتماعی این شهركها، برنامه مدونی هم برای اصلاح تدریجی آنها اجرا كرد. در مطالعه ای كه با تامین هزینه جهاد دانشگاهی (با دستور مستقیم ریاست جهاد دانشگاهی آقای دكتر طیبی) و حمایت مركز مطالعات راهبردی وزارت كشور صورت گرفت بررسی وضعیت پنج شهرك مسكن مهر استان البرز به صورت پایلوت (سه شهرك در شهر جدید هشتگرد شامل ایران خودرو، فاز۴ و بوستان ارم و گلها و دو دو پروژه منفصل از شهر مادر شامل شهرك ابریشم و ماهدشت) با اهداف زیر صورت گرفت:
عرضه نیمرخی از خصوصیات و مسائل اجتماعی (طرد اجتماعی، اختلاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی، هویت و...) موجود و قابل پیش بینی محدوده های مسكن مهر سنجش میزان مورد انتظار از پایداری اجتماعی پروژه های مسكن مهر استان البرز –ماهدشت، ابریشم و شهر جدید هشتگرد عرضه راهكارهای ارتقای پایداری اجتماعی و ارتقای زندگی پذیری در محدوده های مسكن مهر


فرایند و روش پژوهش شما به چه صورتی بوده است؟

مطالعه بر مبنای چارچوب نظری پایداری اجتماعی (Social Sustainability) صورت گرفته كه بعد از بحث نسبتاً مفصل در مبانی نظری و ادبیات بحث، برپایه نظر خبرگان وزن نسبی و ضریب اهمیت آنها تعیین شده است این چارچوب شامل نه حوزه و ۱۰۶ متغیر است كه در سه سطح با عنایت به نیازها (نیازهای پایه، میانی و غائی) دسته بندی شده است. نه حوزه اصلی شامل ۱- مسكن ۲- آموزش ۳- اشتغال و وضعیت اقتصادی به عنوان نیازهای پایه ۴- زیرساختهای اجتماعی ۵- كیفیت محله به عنوان نیازهای میانی و ۶- سرمایه و اختلاط اجتماعی ۷-هویت و حس مكان ۸-حركات جمعیت و ۹-مشاركت به عنوان نیازهای غائی است.

داده های در رابطه با هر حوزه با استفاده از ابزار پرسشنامه (۷۲۰ پرسشنامه ) مشاهده و اسناد و مصاحبه و اسناد در زمستان ۱۳۹۶ جمع آوری شده و بر اساس آستانه های تحلیلی رایج در ارزیابی اثرات اجتماعی SIA، استانداردهای شهری مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری و در بعضی از متغیرها بر مبنای ادارك ساكنان مورد تحلیل قرارگرفته كه در واقع سطح پایداری اجتماعی در محدوده های مذكور را به صورت مستقل نشان داده است.
ویژگی های كلی نمونه ها
نمونه

ظرفیت

(واحد)

مسكون شده

(واحد)

تعداد نمونه

مسكن مهر شهر جدید هشتگرد (درون شهر)

ایران خودرو

۲۵۹۲

۱۶۴۴

۱۲۷

فاز ۴

۳۵۳۶

۲۳۷۹

۱۲۱

بوستان، ارم، گلها

۲۹۳۰

۱۸۵۵

۱۱۰

كل

۹۰۵۸

۵۸۷۸

۳۵۸

مسكن مهر ابریشم-ماهدشت (منفصل)

ماهدشت (البرز)

۱۰۴۷۶

۴۳۳۳

۲۱۳

شهرك ابریشم

۸۷۵۷

۲۲۷۵

۱۴۹

كل

۱۹۲۳۳

۶۶۰۸

۳۶۲


1397/04/26
14:04:14
5.0 / 5
4343
تگهای خبر: اشتغال , بانك , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری